Voorwaarden
 • Privacy beleid
  Algemeen
  Op Durfjijmetmij ( initiatiefnemer zorgbedrijf Reakt, onderdeel ParnassiaGroep) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Durfjijmetmij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).
  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor  uitvoering van de overeenkomst.
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens zelfstandig of op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Durfjijmetmij  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Lees zorgvuldig wat ons privacy beleid inhoudt.
              1.Privacy

  1.1.

  Bij inschrijving op Durfjijmetmij vragen wij om persoonsgegevens zoals je naam, geslacht, geboortedatum en woonplaats. Daarnaast vragen wij bij welke aangesloten organisatie je bekent bent. Het is namelijk deze organisatie die je inschrijving goedkeurt op basis van inschrijving bij deze organisatie.
  Verder heeft de organisatie bij wie je bekent bent, geen verdere inzage in je gedrag op durfjijmetmij. Ook wij verstrekken geen verdere gegevens over jou.
  De door jou opgegeven persoonsnaam, geboortedatum , geslacht en woonplaats bij de inschrijving kun je zelf niet  aanpassen, dat kunnen wij voor je doen.
  Op durfjijmetmij kan je op je profielpagina een nickname aanmaken, zo hoef je je echte naam niet prijs te geven. Wij laten slechts de nickname, je leeftijd en woonplaats zien.
  1.2.
  Opgave van persoonlijke gegevens is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor het bestuderen van bezoekersverkeer. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd etc. Bestudering van deze informatie stelt ons in staat Durfjijmetmij steeds meer aan jouw wensen aan te passen.  1.3.
  Berichten en chatsessies die door jou aan andere leden worden verstuurd,  worden door ons als privé behandeld. Wij behouden ons het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen zoals omschreven in artikel 9 lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden.


  1.4.
  E-mailverkeer tussen jou en Durfjijmetmij verloopt via je eigen e-mailadres.
  Berichtenverkeer  tussen leden onderling verloopt via je persoonlijke berichtenbox op de beveiligde  site. Je privé-emailadres is niet zichtbaar, noch bekend  bij andere leden.

  1.5.
  Je e-mailadres wordt door ons zonder je uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekendgemaakt. Bang voor ongewenste post (spam) hoef je dus niet te zijn!

  1.6.
  De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van inschrijving. Bij uitschrijving door je zelf of door ons, worden alle persoonsgegevens gewist in onze systemen. Concreet betekent dit dat zowel je persoonsgegevens als je berichtenverkeer of chatverkeer met andere leden worden verwijderd. 

  1.7.
  De door jou verstrekte gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van je Profiel) worden door Durfjijmetmij zonder je uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, tenzij in zeer bijzondere omstandigheden in het kader van een strafrechterlijk onderzoek.

  1.8.
  Durfjijmetmij respecteert de privacy van ieder lid en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Durfjijmetmij. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Durfjijmetmij voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Durfjijmetmij spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Durfjijmetmij is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Durfjijmetmij.
  1.9.
  Bij het in stand houden van de website zijn een aantal medewerkers bevoegd om inzage te hebben in je persoonlijke gegevens . Deze medewerkers hebben allen geheimhoudingsplicht en krijgen slechts toegang tot onderdelen waar ze mee van doen hebben. 

  1.10.
  Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ons van je gegevens kun je je wenden tot Durfjijmetmij via het contactformulier.

  1.11.
  Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 16 mei 2018. Durfjijmetmij behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.


  2.Cookies

  2.1
  Bij gebruik van Durfjijmetmij kan door middel van zogenaamde cookies informatie over je gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes bestandjes die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

              Vragen over het bovenstaande?
  Heb je toch nog vragen inzake de privacy op Durfjijmetmij, stuur een bericht of neem op andere wijze contact met ons op.
  Durfjijmetmij
  Tav. P. Van Droogenbroeck
  Denemarkenlaan 2
  2711 EL Zoetermeer
  06-22090421
  Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Zie daarvoor https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
  worden gebruikt voor het bestuderen van bezoekersverkeer. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd etc.Bestudering van deze informatie stelt ons in staat Durfjijmetmij steeds meer aan jouw wensen aan te passen.


   

Ontmoet anderen online